[ย้อนกลับ]


พฤษภกาสร ( คนอ่าน 15264 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)

พฤษภกาสร            อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง       สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย        มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี       ประดับไว้ในโลกา

พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
กฤษณาสอนน้อง
ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ หน้า ๕๘
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ