[ย้อนกลับ]


กำเนิด กำเนิดพาลี สุครีพ นิลพัท ชมพูพาน และ หนุมาน ( คนอ่าน 5862 คน) ( คนแสดงความเห็น 52 คน)

  ฤาษีโคดม เดิมเป็นกษัตริย์ครองเมืองสาเกต ไม่มีโอรสธิดา
ได้ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญตบะในป่าถึงสองพันปี จนหนวด
เครายาวรุงรัง จนมีนกกระจาบมาทำรัง นกกระจาบได้พูดว่า
พระฤาษีโคดมเป็นคนบาป ด้วยเป็นกษัตริย์ก็ไม่มีบุตรธิดา
ยังหนีมาออกบวชจนทำให้เสียวงศ์กษัตริย์ พระฤาษีได้ฟัง
จึงคิดได้ จึงบำเพ็ญตบะตั้งพิธีขอผู้หญิงขึ้น คือนางกาลอจนา
และอยู่กินกันจนมีธิดาคือนางสวาหะ ต่อมาพระอินทร์ และ
พระอาทิตย์ต้องการจะแบ่งฤทธิ์ไปช่วยพระนารายณ์ปราบยักษ์
จึงไปทำให้นางตั้งครรภ์และคลอดโอรส ออกมาเป็นพระยากากาศ(พาลี)
และสุครีพ ต่อมานางสวาหะ จึงเล่าเรื่องให้พระฤาษีฟัง พระฤาษี
จึงอธิษฐานว่า จะปล่อยลูกลงน้ำ ถ้าใครเป็นลูกให้ว่ายน้ำกลับมาหาตน
ถ้าไม่ใช่ให้กลายเป็นลิงเข้าป่าไป หลังจากปล่อยลูกทั้ง 3 ลงน้ำ คงมี
แต่นางสวาหะคนเดียวว่ายกลับมา ส่วนพระยากากาศ(พาลี)และ
สุครีพกลายเป็นลิงเข้าป่าไป พระฤาษีโกรธมากจึงกลับมาสาปนาง
กาลอัจนาเป็นหิน นางกาลอัจนาจึงสาปนางสวาหะ ให้ยืนขาเดียวกิน
ลมอยู่ในป่าเชิงเขาจักรวาล จะพ้นคำสาปเมื่อมีลูกเป็นลิงมีฤทธิ์เลิศ
กว่าลิงอื่น ๆ

ฝ่ายพระอินทร์และพระอาทิตย์ สงสารลูกจึงไปสร้างเมืองขึ้น แล้วตั้งชื่อว่า
เมืองขีดขิน แล้วให้พระยากากาศเป็นเจ้าเมือง สุครีพเป็นมหาอุปราช
แล้วสอนพระเวทย์ให้ด้วย

ด้านเมืองชมพูนั้นมีท้าวมหาชมพูเป็นเจ้าเมือง มีมเหสีชื่อนางแก้วอุดร
เป็นเพื่อนสนิทของพระยากากาศ ไม่มีโอรสธิดา พระอิศวรจึงประทาน
ลูกพระกาฬชื่อ นิลพัท ให้เป็นหลาน 
 
 พระอิศวร รู้ว่านางสวาหะถูกสาปก็สงสาร จึงให้พระพายเอาเทพอาวุธไป
ซัดเข้าปากนางสวาหะ ทำให้นางตั้งครรภ์ แล้วจึงให้กำเนิดโอรสเป็นลิงเผือก
ออกมาจากปากมารดา มีรัศมีโชติช่วง มีกุณฑล ขนเพชร เขี้ยวแก้ว หาว
เป็นดาวเป็นเดือน มีแปดมือสี่หน้า พระอิศวรตั้งชื่อว่า หนุมาน และ
พระพายยังแบ่งกำลังให้อีกด้วย 

 " ลอยอยู่ตรงพักตร์ชนนี                       รัศมีโชติช่วงในเวหา
มีกุณฑลขนเพชรอลงการ์  เขี้ยวแก้วแววฟ้ามาลัย
หาวเป็นดาวเป็นเดือนรวีวร  แปดกรสี่หน้าสูงใหญ่
สำแดงแผลงฤทธิ์เกรียงไกร แล้วลงมาไหว้พระมารดา "

เมื่อหนุมานเกิด นางสวาหะจึงพ้นคำสาปและบอกว่าถ้าผู้ใดมา
ทักเกี่ยวกับกุณฑลขนเพชรในตัว คนนั้นคือพระนารายณ์ ให้
เข้าสวามิภักดิ์แก่ผู้นั้น จากนั้นหนุมานได้ลาพระพายและ
พระมารดาไป ต่อมาพระพายได้พาหนุมานไปเฝ้าพระอิศวร
พระอิศวรจึงให้คาถามหามนต์ แปลงกาย หายตัว นะจังงัง
ร่างกายคงทนต่ออาวุธ อายุยืน และหากถูกฆ่าตาย เมื่อถูก
ลมพัดก็จะฟื้น ต่อมาพระอิศวรจึงให้หนุมานและโอรสชื่อ
ชมพูพาน ซึ่งเกิดจากเหงื่อไคลของพระองค์ ไปอยู่กับ
พระยากากาศ(พาลี) และสุครีพ ที่เมืองขีดขิน
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ