ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดนาวง

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนวัดนาวง ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2481 ตามคำสั่งอำเภอที่ 1/2481 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2481 ให้ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหลักหก 2 วัดนาวง” โดยพระอธิการเหมือน นนฺทสร เจ้าอาวาสวัดนาวง อนุญาตให้ใช้ศาลาการเปรียญวัดนาวง ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นสถานที่เรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่เตรียมประถม ถึงชั้นประถมบริบูรณ์

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2502 พระอธิการเหมือน นนฺทสร เจ้าอาวาสวัดนาวง ร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคงบประมาณ สร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศขึ้น 1 หลัง เป็นอาคารแบบวันครู 3 ห้องเรียน เปิดใช้การได้ในปี พ.ศ.2503

ปี พ.ศ.2517 ได้เปิดขยายการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปี พ.ศ.2518 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ปี พ.ศ.2519 เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

ปี พ.ศ.2520 ทำการสอนชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เป็นปีสุดท้ายเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นไป

ปี พ.ศ.2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยประกาศใช้หลักสูตรประถม

ศึกษา พุทธศักราช 2521 โดยให้โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ 004 ขนาด 2 ชั้น 8 ห้องเรียน 1 หลัง

ปี พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณโรงฝึกงานแบบ 313 A 1 หลัง

ปี พ.ศ.2531 ได้ขอยุบชั้นเด็กเล็กและขอเปิดเป็นอนุบาล 1

ปี พ.ศ.2532 ได้เริ่มโครงการ “การศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท” (กศ.พช.) โดยแยกเป็น 2

โครงการย่อย คือ 1.) ศูนย์กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 2.) โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง

ปี พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

ปี พ.ศ.2534 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ปี พ.ศ.2535 ก่อสร้างส้วม 1 หลังแบบ สปช.601/26 จำนวน 45 ห้อง และสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อาคารชั้นเดียว โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะผู้มีจิตศรัทธา

ปี พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 2 ชั้น 6 ห้องเรียนชั้น

บน 4 ห้องเรียน ชั้นล่าง 2 ห้องเรียน และทางโรงเรียนได้ทำการเติมชั้นล่าง ให้เป็นห้องเรียนเพิ่มอีก 2 ห้อง พร้อมกับสร้างอาคารชั่วคราวเฉลิมพระเกียรติ 36 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะผู้มีจิตศรัทธา

ปี พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.205/26 และถังเก็บน้ำซีเมนต์ แบบ สปช.ฝ.33 (3 ถัง)

ปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 2 ชั้น 5 ห้องเรียน ชั้นบน 4 ห้อง ชั้นล่าง 1 ห้อง

ปี พ.ศ.2545 ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 2 ชั้น 14 ห้องเรียน โดยการ

สนับสนุนจากวัดนาวงและการทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะผู้มีจิตศรัทธา ให้ชื่ออาคารเรียนว่า “รวิวณโณ ประชารัฐ”

ปี พ.ศ.2546 เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในชั้นเรียน ป.1 , ป.4และ ม.1

ผู้บริหารสถานศึกษา

ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 9 คน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายสุทัศน์ ตุรงค์เรือง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง เมื่อวันที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2543

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 177 หมู่ที่ 1 ถนนนาวงประชาพัฒนา ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ , โทรสาร 0-2565-5566

พื้นที่

ปัจจุบันโรงเรียนวัดนาวง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 19 ไร่ 3 ตารางวา เป็นที่ดินธรณีสงฆ์

อักษรย่อของโรงเรียน

“ว.น.ว” และ “ม.ว.น.ว”

 

สีประจำโรงเรียน

“ฟ้า - เหลือง”

การเรียนการสอน

โรงเรียนวัดนาวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษา พ.ศ.2540 หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

วิสัยทัศน์

“ภายในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดนาวง จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีปัญญา เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีทักษะทางเทคโนโลยี และเป็นผู้รักษ์สิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ / ภารกิจ

เป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนวัดนาวง มีความรู้ ความสามารถ เต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี มีระเบียบวินัย สามารถใช้เทคโนโลยีแสวงหาความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่รักษ์ เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ปรัชญาของโรงเรียน

“กิจกรรมก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ใฝ่ใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม”

คติพจน์ของโรงเรียน

“สุขา สงฆสส สามัคคี” หมายถึง “ความพร้อมเพรียงของหมู่ ทำให้เกิดสุข”