ผู้อำนวยการ สุทัศน์ ตุรงค์เรือง
รองผู้อำนวยการ รัศมี พวงผกา

 

ที่

 

ครูที่สังกัดในโรงเรียน

ตำแหน่ง

สอนประจำชั้น
หรือสอนวิชาพิเศษ

1

นายสุทัศน์ ตุรงค์เรือง

ผอ.สถานศึกษา

-

2

นางจันทรา ทองเสริม

รอง ผอ.รร.

-

3

นางสาวรัศมี พวงผกา

รอง ผอ.รร.

-

4

นางอัมพร สุกประเสริฐ

ครู

อนุบาลปีที่ 1/1

5

นางอรุณี มารุ่งเรือง

ครู

อนุบาลปีที่ 1/2

6

นางมาลัย หล้าเพชร

ครู

อนุบาลปีที่ 2/1

7

นางมณีวรรณ บุญเย็น

ครู

อนุบาลปีที่ 2/2

8

นางวราภรณ์ ล้อมพงษ์

ครู

อนุบาลปีที่ 2/3

10

นางกรัณฑ์รัตน์ เต๊ะชัย

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 1/1

11

นางพูนพิศมัย กาญจนพงศ์

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 1/2

12

นางวาสนา ธรรมกิจ

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 1/3

13

นางศิริกุล ใจดี

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 2/1

14

นางวลีรัตน์ วงค์อารีย์

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 2/2

15

นางทิพย์วัลย์ ลือพันธ์

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 2/3

16

นางวารี โกมุทแดง

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 3/1

17

นางประไพ อัครวรานนท์

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 3/2

18

นางนิ่มนวล เกศวรางกูร

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 3/3

19

นางนพวรรณ เรืองศรี

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 4/1

20

นางบังอร ศรีสวัสดิ์

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 4/2

21

นางสาวสุฤดี นามชวัด

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 4/3

22

นางอารี บุญเรือง

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 5/1

23

นางสาวรัตนา เฉลียว

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 5/2

24

นางสาวกัญญกร คิดอยู่

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 5/3

25

นายวิรัตน์ สืบสกุลไพศาล

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 6/1

26

นางสาวอำพัน ช้างเย็นฉ่ำ

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 6/2

27

นางอรุณรัตน์ จันทร์แจ้ง

ครู

ประถมศึกษาปีที่ 6/3

28

นางช่อชบา ศรีสวัสดิ์

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

29

นางสาวกรรณิการ์ ศิริจรูญเรือง

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

30

นางนารี พงษ์ด้วง

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

31

นางกลอยใจ พัฒนคุณเจริญกิจ

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

32

นางประไพพิศ วิเชียรศรี

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

33

นางสุวรรณา สุปการ

ครู

มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

34

นางอุษา ไวยมาลา

ครู

ครูพิเศษ

35

นายสมนึก สมประสงค์

ครู

ครูพิเศษ

36

นางนงลักษณ์ เลิศพันธ์

ครู

ครูพิเศษ

37

นายชวลิต โกมุทแดง

ครู

ครูพิเศษ

38

นายจำเรียง ไวยโรจน์

ครู

ครูพิเศษ

39

นายสมเกียรติ ชื่นเช้า

ภารโรง

ลูกจ้างประจำ

 

1. จำนวนครูทั้งหมดในโรงเรียนตาม จ.18
38 คน
2. มาช่วยราชการ
- คน
3. ไปช่วยราชการ
- คน
4. ลาศึกษาต่อ
- คน
5. ครูทำการสอนจริง (รวมครูมาช่วยฯ)
38 คน
6. มีครูได้ตามเกณฑ์
55 คน
7. จำนวนห้องเรียน
29 คน
8. จำนวนนักเรียนทั้งหมด
1,115 คน