ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนวัดนาวง
อำเภอ เมือง  จังหวัด ปทุมธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

รายละเอียดเกี่ยวกับห้องเรียนและนักเรียน

ชั้นเรียน

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวน

นักเรียน

หมายเหตุ

เด็กเล็ก

-

-

-

อนุบาล3 ขวบ

2

56

อบต.

อนุบาลปีที่ 1

3

71

-

อนุบาลปีที่ 2

3

80

-

รวมก่อนประถมศึกษา

6

151

-

ประถมศึกษาปีที่ 1

3

105

-

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

109

-

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

117

-

ประถมศึกษาปีที่ 4

3

140

-

ประถมศึกษาปีที่ 5

3

113

-

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

116

-

รวมประถมศึกษา

18

700

-

 

ชั้นเรียน

จำนวน

ห้องเรียน

จำนวน

นักเรียน

หมายเหตุ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

3

101

-

มัธยมศึกษาปีที่ 2

3

91

-

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

72

-

มัธยมศึกษาปีที่ 4

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 5

-

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

-

-

รวมมัธยมศึกษา

8

264

-

รวมทั้งสิ้น

34

1,115

-